Warunki użytkowania

Informacje ogólne

Niniejsza Strona WWW, zarządzana przez Deloitte Consulting SLU w imieniu ubezpieczycieli CNP Santander Insurance Europe DAC oraz CNP Santander Insurance Life DAC jest własnością Santander UK Plc.

Ogólne warunki („warunki”) regulujące korzystanie ze niniejszej strony internetowej zostały przedstawione poniżej. Odwiedzając oraz korzystając ze strony www.cnpsantander.pl („strona WWW”) akceptują państwo treść zamieszczonych na tej stronie warunków, dlatego przed skorzystaniem ze strony, prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią. Jeżeli nie akceptują państwo warunków, powinni się państwo powstrzymać od korzystania ze strony. Ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania informacji zawartych w warunkach w dowolnym czasie. Prosimy regularnie sprawdzać warunki pod kątem zmian, ponieważ poprzez korzystanie ze strony po opublikowaniu zmian, akceptują je państwo, niezależnie od tego czy się państwo z nimi zapoznali. Niniejsza strona odnosi się do poniższych ubezpieczycieli:

CNP Santander Insurance Europe DAC – zarejestrowanego w Irlandii pod numerem 488062. Adres siedziby: Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia oraz

CNP Santander Insurance Life DAC – zarejestrowanego w Irlandii pod numerem 488063. Adres siedziby: Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

łącznie zwanych „CNP Santander Insurance”. W celu uniknięcia wątpliwości, słowa „my” oraz „nasz” również odnoszą się do CNP Santander Insurance.

Ubezpieczyciele CNP Santander Insurance Europe DAC oraz CNP Santander Insurance Life DAC podlegają nadzorowi Central Bank of Ireland.

Prosimy przejść do podstrony „Kontakt” w celu uzyskania danych kontaktowych tych ubezpieczycieli.

Obowiązywanie Warunków

Poprzez korzystanie ze strony, zgadzają się państwo na prawne związanie niniejszymi warunkami, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy pisemnej.

Strona WWW dostarczona w postaci „takiej jaka jest”:

Pomimo dołożonych starań nie możemy zagwarantować, że zamieszczone informacje są w pełni dokładne oraz kompletne, dlatego mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Potwierdzają państwo i akceptują, że pomimo podjęcia wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości informacji na stronie w chwili ich zamieszczenia, informacje te dostarcza się w postaci „takiej jakie są” w najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookie

Strona WWW może wykorzystywać pliki cookie. Powinni państwo zapoznać się z naszą polityką prywatności załączoną poprzez odniesienie do warunków.

Linki

Strona WWW może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Linki zostały zamieszczone wyłącznie dla państwa wygody, a nie, jako rekomendacja udzielona przez CNP Santander Insurance dla treści zawartych na przedmiotowych stronach. CNP Santander Insurance nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronach osób trzecich, ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich treści lub prawidłowości materiałów zawartych na tych stronach. Jeżeli decydują się państwo na uzyskanie dostępu do stron internetowych osób trzecich poprzez skorzystanie z linku, robią to państwo na własne ryzyko. Decyzję o korzystaniu z witryn, do których kierują linki, podejmują państwo na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania ze stron osób trzecich.

Dostęp do strony i zasady postępowania użytkownika

Strona WWW jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Informacje, dane i inne materiały zamieszczone na stronie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. W szczególności zabrania się wykorzystywania automatycznego systemu lub oprogramowania do uzyskania jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów, w tym informacji dotyczących roszczeń, zawartych na tej stronie („screen scraping”) lub podejmowania podobnych nielegalnych czynności. CNP Santander Insurance zezwala na przeglądanie i pobieranie informacji („materiałów”) ze strony, wyłącznie do celów osobistych.

Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia tytułu własności do materiałów, a wykorzystywanie kopii materiałów podlega poniższym ograniczeniom:

 • 1. mają państwo obowiązek zachować wszystkie pobrane kopie materiałów i przestrzegać praw autorskich oraz innych praw własności zawartych w materiałach;
 • 2. nie mogą państwo w jakikolwiek sposób modyfikować materiałów, ani ich powielać, upubliczniać, prezentować, rozpowszechniać lub wykorzystać dla celów publicznych lub komercyjnych;
 • 3. nie wolno państwu przekazywać materiałów innej osobie, chyba, że zawiadomią ją państwo o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków, które zostaną przez nią zaakceptowane;
 • 4. nie wolno państwu wykorzystywać grafiki zawartej na stronie oddzielnie od towarzyszącego jej tekstu oraz;
 • 5. na wszystkich kopiach materiałów, muszą państwo potwierdzić ich źródło za pomocą odpowiednich sformułowań.

Poprzez kontynuowanie korzystania z tej strony WWW, wyrażają państwo zgodę na przestrzeganie dodatkowych ograniczeń zamieszczonych na niej w związku z jej aktualizacją.

CNP Santander Insurance jest właścicielem praw autorskich i wszelkich innych praw do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie WWW oraz wszelkich innych wskazanych materiałów, przy czym strona WWW (wraz ze wszystkimi materiałami) jest objęta i chroniona prawami autorskimi na podstawie obowiązujących na całym świecie przepisów praw autorskich i traktatów. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszystkich międzynarodowych praw autorskich podczas korzystania ze strony, z uwzględnieniem wszystkich materiałów oraz na zapobieganie wszelkim próbom nieautoryzowanego powielania materiałów. Z wyjątkami wyraźnie wskazanymi poniżej, CNP Santander Insurance nie nadaje państwu żadnych praw w sposób bezpośredni lub domniemany na mocy ustawodawstwa dotyczącego patentów, wzornictwa, praw autorskich lub tajemnicy handlowej.

Zobowiązują się państwo nie wykorzystywać oraz nie zezwalać na korzystanie ze strony:

• w celu zagrożenia lub zaszkodzenia działaniu, jakości lub integralności strony lub działaniu, jakości lub integralności jakiejkolwiek sieci telekomunikacyjnej;

 • do celów komercyjnych, w tym do „screen scraping” zgodnie z powyższym opisem, marketingu bezpośredniego, ankiet, konkursów lub piramid finansowych, ani nie wykorzystywać strony do uczestniczenia lub zachęcać inne osoby do uczestniczenia wysyłania grupowych wiadomości, spamu, duplikatów wiadomości lub niechcianych wiadomości, materiałów reklamowych
 • lub materiałów promocyjnych;
 • w celu zbierania lub gromadzenia w jakikolwiek sposób informacji o innych osobach, w tym o adresach e-mail, bez zgody tych osób;
 • do rozpowszechniania, pobierania, nadawania lub przekazywania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty kasujące lub wszelkie inne szkodliwe programy;
 • w sposób sprzeczny z warunkami dowolnego dostawcy usług internetowych, z których usług mogą państwo korzystać.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wycofania dostępu do strony WWW w dowolnym czasie bez zawiadomienia o tym fakcie, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do strony WWW lub dowolnej jej części, bez zawiadomienia o tym fakcie, a także do odmowy świadczenia usług użytkownikom, którzy naruszyli niniejsze warunki.

WSZELKIE PRÓBY NARUSZENIA TEJ STRONY LUB JEJ DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO LUB CYWILNEGO. CNP SANTANDER INSURANCE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRAWNEGO PRZECIWKO TAKIEJ OSOBIE.

Wyłączenia gwarancji oraz ograniczenia odpowiedzialności

Potwierdzają państwo i zgadzają się, że:

 • a) Korzystają państwo ze strony WWW na własne ryzyko. Usługa jest dostarczana w postaci „takiej jaka jest” i „w miarę dostępności”. Nie udzielamy gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym m.in. dorozumianej gwarancji handlowej, przydatności do określonego celu, kompatybilności, bezpieczeństwa, prawidłowości, nienaruszalności lub innego celu. Ani CNP Santander Insurance, ani żadni jej odpowiedni licencjodawcy, licencjobiorcy, dostawcy usług lub inny dostawcy nie gwarantują, że strona WWW lub dowolna jej funkcja będzie działać nieprzerwanie, ani że nie zawiera błędów, oraz że jakiekolwiek wady zostaną naprawione, ani że strona jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych czynników lub składników.
 • b) Zaleca się, zabezpieczanie ważnych danych, ostrożne postepowanie i nie poleganie w żaden sposób na poprawnym funkcjonowaniu lub poprawnej wydajności usługi.
 • c) Chociaż CNP Santander Insurance podjęło uzasadnione działania w celu zapewnienia, że informacje zawarte na stronie są prawidłowe, aktualne i kompatybilne, nie udziela się żadnej gwarancji ani nie składa się żadnego oświadczenia w odniesieniu do poprawności, prawidłowości, terminowości, niezawodności lub kompletności Strony WWW.

W związku z powyższym, CNP Santander Insurance wyłącza się z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub skutkowe szkody lub straty wynikające z błędów lub zaniechań zawartych na stronie oraz za brak możliwości korzystania ze strony. Przyjmują państwo jasno do wiadomości oraz akceptuja, że (w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa) CNP Santander Insurance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie odszkodowania pośrednie, przypadkowe, specjalne, skutkowe, odszkodowania mające charakter kary lub odszkodowania o skutku odstraszającym, w tym odszkodowania z tytułu utraty zysków, wartości firmy, możliwości korzystania, danych lub wszelkich szkód niematerialnych (nawet w przypadku, gdy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich odszkodowań) wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez państwa ze strony WWW lub będące tego skutkiem.

Dla uniknięcia wątpliwości, CNP Santander nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie państwa sprzętu komputerowego wynikające z korzystania ze strony WWW. Powyższe pozostaje bez wpływu na naszą odpowiedzialność z tytułu konsekwencji, których nie można wyłączyć na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.

Własność intelektualna

O ile nie zostało to określone inaczej, wszystkie prawa do własności intelektualnej zawarte na stronie WWW stanowią naszą własność. Obejmują one (między innymi) prawa autorskie do informacji, grafiki, obrazów i tekstów zawartych na stronie WWW. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie mają państwo prawa do kopiowania lub rozpowszechniania naszej strony, w całości ani w części, z wyjątkiem dla własnego osobistego użytku. Wszystkie znaki towarowe CNP Santander Insurance, o których mowa na naszej stronie są znakami (zarejestrowanymi lub nie) należącymi do spółek CNP Santander Insurance Europe DAC oraz CNP Santander Insurance Life DAC oraz grup, których te spółki stanowią część, w Irlandii i/lub w innych krajach. Nie mają państwo prawa do wykorzystywania przedmiotowych znaków towarowych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CNP Santander Insurance. Inne nazwy produktów i spółek odtworzone na naszej stronie mogą być znakami towarowymi (zarejestrowanymi lub nie) ich odpowiednich właścicieli.

CNP Santander Insurance nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z materiałów zawartych na Stronie WWW nie narusza praw osób trzecich.

Prawo obowiązujące i jurysdykcja

Niniejsza strona internetowa została utworzona zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego i tym prawom podlega. W przypadku sporu, wszystkie strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich. Niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie poddają się państwo wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

W przypadku, gdy kompetentny organ stwierdzi, że jakakolwiek część niniejszych warunków korzystania ze strony WWW (lub którykolwiek z tych warunków) jest nieważna, bezprawna lub niewykonalna w dowolnym zakresie, usuniemy odpowiedni warunek lub jego część z pozostałych warunków, które pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa irlandzkiego.

Żadne nasze działanie, zaniechanie lub opóźnienie nie stanowi zrzeczenia się przez nas naszych praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych warunków, chyba, że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Miejsce zamieszkania

Niniejsza Strona WWW jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat. Nie składamy żadnych oświadczeń, że materiały zamieszczone na naszej stronie WWW są właściwe lub dostępne poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli zdecydują się państwo na uzyskanie dostępu do naszej strony spoza kraju, czynią to państwo z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

Z wyraźnie zdefiniowanymi wyjątkami, informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty zakupu jakichkolwiek produktów ubezpieczeniowych ani innych produktów lub usług, ani nie stanowią czynności pozyskiwania klientów.

Własność informacji przekazywanych CNP Santander Insurance i informacji dostarczanych przez państwa

W celu skorzystania z pewnych usług na stronie WWW, może być od państwa wymagana uprzednia rejestracja. Wyrażają państwo zgodę ma dostarczenie, prawdziwych, prawidłowych i bieżących informacji o sobie, wymaganych w formularzy rejestracyjnych i wnioskach zawartych na stronie WWW. W przypadku, gdy jakiekolwiek przekazane przez państwa informacje są nieprawdziwe, nieprawidłowe, niekompletne lub przestarzałe lub w przypadku, gdy CNP Santander Insurance ma uzasadnioną podstawę, aby podejrzewać, że informacje te są nieprawdziwe, nieprawidłowe, niekompletne lub przestarzałe, CNP Santander Insurance, według własnego nieograniczonego uznania, będzie mieć prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do strony WWW. Ponadto, zgadzają się państwo, że CNP Santander Insurance nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec państwa ani wobec osób trzecich, w przypadku, gdy CNP Santander Insurance unieważni z dowolnego powodu państwa dostęp do strony WWW oraz do znajdujących się na niej usług i materiałów.

Wszystkie informacje, np. dane, zapytania, komentarze i sugestie, z wyjątkiem danych osobowych i informacji osobistych przekazanych CNP Santander Insurance za pośrednictwem tej strony, poczty elektronicznej lub elektronicznie w inny sposób, zostaną uznane za jawne i niepodlegające prawu własności i staną się własnością CNP Santander Insurance. CNP Santander Insurance ma prawo do wykorzystywania takich informacji do celów komercyjnych, z wyjątkiem danych osobowych i informacji osobistych, z uwzględnieniem pomysłów, koncepcji, wiedzy i technik, które zawarto lub opisano w korespondencji.

Z wyjątkiem informacji przekazanych przez państwa w procesie rejestracji lub konkretnie przez nas wymaganych w trakcie wykorzystywania innych usług oferowanych za pośrednictwem strony WWW, nie pragniemy otrzymywania od państwa, ani nie zalecamy przekazywania CNP Santander Insurance, jakichkolwiek informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem strony WWW.

Poprzez akceptację warunków oraz polityki prywatności, akceptują państwo, że wszelkie informacje lub materiały przekazywane CNP Santander Insurance przez państwa lub osoby fizyczne działające w państwa imieniu, inne niż państwa informacje osobiste, nie zostaną uznane za poufne ani zastrzeżone. Poprzez przekazanie takich informacji lub materiałów CNP Santander Insurance, udzielają państwo CNP Santander Insurance nieograniczonej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji ważnej na całym świecie na wykorzystywanie, powielanie, wystawianie lub publiczne wykonywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie przedmiotowych informacji i materiałów oraz na udzielanie licencji na nie innym osobom, a ponadto zgadzają się państwo, że CNP Santander Insurance może w dowolny sposób korzystać (i umożliwiać korzystanie innym osobom) z dowolnych pomysłów, koncepcji lub know-how, które państwo (lub osoby działające w państwa imieniu) przekazali CNP Santander Insurance. Ponadto, akceptują państwo, że nie chcemy ani nie zalecamy państwu - a państwo zapewniają nas, że tego nie zrobią - przekazywania CNP Santander Insurance wszelkich informacji lub materiałów, które są szkalujące, nieprzyzwoite, prześladujące lub stanowią groźbę lub są w inny sposób bezprawne, lub które obejmują zastrzeżoną własność innych osób.

CNP Santander Insurance będzie wykorzystywać państwa dane osobowe i informacje osobiste zgodnie z polityką prywatności zamieszczonej na tej stronie WWW

Zawiadomienia

Zawiadomienia kierowane przez CNP Santander Insurance do zarejestrowanych użytkowników, dotyczące korzystania przez nich z tej strony WWW, z usług i materiałów, będą wysyłane droga e-malii. We wszystkich przypadkach, zawiadomienia dotyczące zmiany polityki prywatności lub niniejszych warunków zostaną zamieszczone na stronie WWW.

Ogólne warunki

CNP Santander Insurance zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania informacji zawartych w warunkach w dowolnym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Powinni państwo regularnie odwiedzać stronę WWW w celu przeglądu bieżących warunków, które są dla państwa wiążące. Zmiany warunków wchodzą w życie w chwili ich udostepnienia na stronie. Dalsze korzystanie przez państwa ze strony WWW, z usług i materiałów po dokonaniu zmian w warunkach, zostanie uznane za akceptację wszystkich zmian.

CNP Santander Insurance może, w dowolnym czasie i bez zawiadomienia, zakończyć lub przerwać stosowanie dowolnych aspektów strony WWW lub dokonać ich zmiany lub zawieszenia, co obejmuje dostępność dowolnych funkcji Strony WWW. CNP Santander Insurance może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć państwa dostęp do całości lub części strony WWW, bez zawiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. CNP Santander Insurance może cofnąć upoważnienia, prawa i licencje określone powyżej.

Niniejsze warunki, polityka prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, o których mowa na podstronach strony WWW stanowią całość porozumienia pomiędzy państwem a CNP Santander Insurance w związku z państwa dostępem do strony WWW i korzystaniem z niej. Jeżeli z dowolnej przyczyny, arbiter lub sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że dowolne postanowienie niniejszych warunków (lub jego część) jest niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnie szerokim dopuszczalnym zakresie tak, aby nadać skutek niniejszym warunkom, a pozostała część warunków będzie obowiązywać z pełną mocą i skutecznością. W przypadku rozwiązania warunków, oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności oraz same ograniczenia odpowiedzialności określone w warunkach pozostaną w mocy.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Uzyskamy państwa dane osobowe w chwili państwa rejestracji na naszej stronie WWW lub w chwili otrzymania państwa e-maila.

CNP Santander Insurance szanuje i chroni prywatność osób, które odwiedzają strony WWW i korzystają z jej funkcji i/lub usług. W celu uzyskania pełnych szczegółów o sposobie wykorzystywania przez CNP Santander Insurance danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności, która zostaje niniejszym włączona do warunków przez odniesienie, a wobec tego stanowi ich część.

Kontakt

Jeżeli mają państwo pytania dotyczące powyższych warunków korzystania ze strony WWW, prosimy kierować je na adres compliancereporting@cnpsantander.com.

Własność danych przesyłanych do CNP Santander Insurance

Informacje, takie jak dane, pytania, komentarze i sugestie, za wyjątkiem danych i informacji osobowych przesyłanych do CNP Santander Insurance za pośrednictwem niniejszej witryny, poczty elektronicznej, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie będą traktowane jako informacje poufne lub zastrzeżone i staną się własnością CNP Santander Insurance. Spółka CNP Santander Insurance jest uprawniona do korzystania z takich informacji, ( za wyjątkiem danych osobowych i informacji osobowych), w tym z pomysłów, koncepcji, wiedzy i technik zawartych lub opisanych w korespondencji, do celów komercyjnych.

Własność danych przesyłanych do CNP Santander Insurance

Informacje, takie jak dane, pytania, komentarze i sugestie, za wyjątkiem danych i informacji osobowych przesyłanych do CNP Santander Insurance za pośrednictwem niniejszej witryny, poczty elektronicznej, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie będą traktowane jako informacje poufne lub zastrzeżone i staną się własnością CNP Santander Insurance. Spółka CNP Santander Insurance jest uprawniona do korzystania z takich informacji, ( za wyjątkiem danych osobowych i informacji osobowych), w tym z pomysłów, koncepcji, wiedzy i technik zawartych lub opisanych w korespondencji, do celów komercyjnych.